?

Log in

No account? Create an account
Ужо не ў Берліне - Маё месца [entries|archive|friends|userinfo]
Антон Францішак Брыль

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ужо не ў Берліне [Dec. 2nd, 2012|02:46 pm]
Антон Францішак Брыль
Учора перамясціўся з Берліна назад пад Цюрых, так што ў Германіі мяне пакуль што болей шукаць не трэба :)

На жаль, толькі пад канец месяца канчаткова ўцяміў, што мне трэба ў тамтэйшых архівах (апошні ліст з адказамі пра фонды прыйшоў за некалькі гадзін да ад'езду), так што гэта адкладаецца да наступнага заезду у Берлін - не раней, трэба думаць, за сярэдзіну студзеня.
linkReply